Купи на кредит REECL

Купи на кредит с REECL

Спестете до 20% с кредит “ Енергийна ефектисност “ и продуктите на Fujitsu General Ltd., Japan

Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия във вашия дом

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове.

Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 14 милиона евро, които ще бъдат изразходвани за управлението на Програмата REECL и за предоставяне безвъзмездна финансова помощ на кредитополучателите. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Кредитополучателите имат право да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 35% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на Програмата REECL.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 юли 2014 г.

При реализиране на проект, финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL, на кредитополучателите се възстановява до 20 % от размера на кредита за термопомпени климатични системи, фотоволтаични системи и рекуперативни вентилационни системи.

Минималният срок на кредита е 6 месеца, а максималният е до 10 години.

Българските банки, които участват в Програмата REECL, са: ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, Банка ДСК, СИБАНК, Банка ПИРЕОС.

Размер на кредита:

  • Минимална сума:  500 лева
  • Максимална сума: 15 000 лева без поръчител, с превод на работна заплата; 35 000 лева с поръчител

Процедура за кандидатстване:

Като одобрен доставчик, ние Ви изготвяме писмена оферта и кандидатствате за кредит в клон на финансиращата банка. След отпускане на кредита е необходимо най-късно в срок от 4 месеца да завършите проекта и да кандидатствате за усвояването на безвъзмездната помощ в клон на финансиращата банка.

Необходимите докумети са:

  • Формуляр за безвъзмездна помощ ( по образец на съответната банка).
  • Протокол за извършени работи (издава се от одобрения доставчик – по образец).
  • Оригинална фактура (издава се от одобрения доставчик – по образец).
  • Самото усвояване става: По Ваша сметка в срок около 1 месец от предоставяне на посочените документи.

Повече информация за програмата може да намерите на www.reecl.org  и 02/813 32 53.